Ninja Kick Bloom Booster – ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเร่งการออกดอกของพืช โดยเฉพาะสำหรับการเพาะปลูกพืชตระกูลกัญชาเชิงพาณิชย์

ขนาด: 1 กิโลกรัม